การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<<< ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย >>>