การสอนเชิงรุก
โดย ดร.ประภัสสร วงษ์ดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา