การแสดงหลีดและสแตนเชียร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ในงานมหากรรมกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557