เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นำโดย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (NICCI 2017) ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

nicci2017_01

โดยการประชุมวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถเป็นผู้นำในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสถาบันเหล่านี้
จึงได้มีการร่วมกันประชุมสัมมนาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนสารสนเทศต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนให้เกิดความก้าวหน้า
โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mike Trevisan คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็น Keynote Speaker ในการบรรยายเปิดการประชุมในครั้งนี้
อีกทั้ง ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ได้คว้ารางวัล Best Presentation Award ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

nicci2017_02