ทีม “มดการตลาด” คว้ารางวัลทีมอันดับที่ 3 ในการประกวด
Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มจธ. ทีม “มดการตลาด” เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลการประกวด
Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda ณ Now Studio @ Siam โดยมีคุณจุฑามาศ  อินปริงกานันท์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัดเป็นประธานในงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์
ตัวแทนร้านจัดจำหน่ายที่ให้การสนับสนุนโครงการ และคุณณัฐชัย ศรีโสวรรณา ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานขายโซน 2
มอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าประกวด ซึ่งทีม “มดการตลาด” โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสารสนเทศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ สามารถคว้ารางวัลทีมอันดับที่ 3 ประจำพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล พร้อมรับโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดอีเวนท์และ
เงินรางวัลรวมจำนวน 18,000 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษานำความรู้
จากห้องเรียนมาต่อยอดความคิด เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ