บรรยากาศงานแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ในหัวข้อ
“น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการวิสัยทัศน์พัฒนา
ซึ่งภาพยนตร์สั้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการบูรณาการ
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับกิจกรรมเพื่อสังคมในการเผยแพร่ไปสู่ชุมชนพื้นที่จริง

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี
โครงการ 50 ปีครุศาสตร์สร้างคนดี น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา รวมทั้งเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการจัดแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขที่ได้รับ
จากการชมภาพยนตร์ รวมถึงข้อคิดที่แฝงเป็นแก่นของภาพยนตร์สั้น ทำให้ระลึกถึงคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9
อันเป็นหัวใจหลักของการสร้างภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้