ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในโครงการ Active Recruitment รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560

สามารถยื่นแฟ้มสะสมงานได้ที่ภาควิชาฯ ชั้น 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในวันและเวลาราชการ

ผู้ที่สมัครเข้าโครงการนี้ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-4708566