ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เดิมใช้ชื่อภาควิชาว่า ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรcle-01ครุศาสตร์เทคโนโลยี จากสภามหาวิทยาลัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2533 ต่อมาภาควิชาได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนต่างๆ ดังนี้ – ปี พ.ศ.2538 เปิดการสอนระดับปริญญาโท ค.อ.ม.หลักสูตรครุศาสตร์เทคโนโลยี
– ปี พ.ศ.2551 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
– ปี พ.ศ.2554 ปิดหลักสูตรปริญญาตรี ค.อ.บ.หลักสูตรครุศาสตร์เทคโนโลยี
– ปี พ.ศ.2554 ปรับหลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน

ปัจจุบันภาควิชาได้ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมทำวิจัย โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาเป็นที่ปรึกษา ในการดำเนินการวิจัย

คำขวัญ
ผลิตนักเทคโนโลยี ครูและอาจารย์ผู้สอนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ปรัชญา
เทคโนโลยีเชี่ยวชาญ ประสานคุณธรรม

พันธกิจ
ผลิตนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้และความสามารถ ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องความต้องการของสังคม