บรรยายพิเศษเรื่อง “การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุน
การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คณาจารย์และบุคลากรมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของนักวิจัยและนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
ได้รับความสนใจจากทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอย่างมาก