ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ หลักสูตร 2 ปี

poster_ltm_01

<<<<<สมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ สมัครเข้าศึกษาต่อ >>>>>


poster_ltm_02