สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดอบรมเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงิน ก่อนเข้าสู่วัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
จัดอบรมความรู้ทางการเงินในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องการเงิน ก่อนเข้าสู่วัยทำงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้
ให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลและสามารถวางแผนเพื่อบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได้
ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 8

โดยได้รับเกียรติ์จาก รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายสารนิเทศและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม
และเทคโนโลยี
เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้