123164223

โครงการบางมดรวมใจ”น้อมนำศาสตร์พระราชา” ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย “ปั่น ชม ช้อป ชิม”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการบางมดรวมใจ
“น้อมนำศาสตร์พระราชา”ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย “ปั่น ชม ช้อป ชิม”
นำทีมโดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นรอบมหาวิทยาลัย ที่ชวนให้ผู้ที่สนใจมาปั่นจักรยานท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร สูดอากาศบริสุทธิ์ลัดเลาะคลองบางมด ที่มีตลาดขายของกิน
ของใช้ราคาเป็นมิตร พร้อมสัมผัสชีวิตชุมชนที่อบอุ่นและเงียบสงบ

06

07

01

02

03

04

05

08

01

10