ขอเชิญบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.45 น. ร่วมฟังโอวาทจาก ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน แล้วพบกันนะครับ