15435

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมกับคุรุสภา จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุมการประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมกับคุรุสภา จัดทำโ […]

Read More

GJ_ECT_01-61

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 256 […]

Read More