เปิดหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู (สพฐ)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารกาาศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดอบรม
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู (สพฐ) ขึ้นทั้งหมด 15 หลักสูตร
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหลักสูตร
และสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรในการฝึกอบรมทั้งหมดนี้
ได้ผ่านการรับรอง
จากสำนักคุรุพัฒนาแล้วทุกหลักสูตร

สามารถติดตามข่าวสารโครงการนี้ได้ จากทาง FanPage หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู (สพฐ)

facebook     line_training