ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาข้าราชการครู (สพฐ)

โดยเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม 15 หลักสูตร ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom
2. การจัดการห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการสอนแบบสเต็มศึกษา
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนแบบโครงงาน
4. การประเมินนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์
5. การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาอย่างง่าย
6. การยกระดับผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
7. “จิตอบอุ่น : ครูผู้เติมเต็มดวงใจให้ศิษย์”
8. การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการบริการสังคมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของนักเรียน
9. การวิจัยและพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษายุค 4.0
10. การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ

11. ยกระดับวิธีการสอนนักเรียน Gen Z ให้สนุกและเกิดการเรียนรู้ (Play & Learn)
12. วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหา
13. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาผ่านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่สอดคล้องต่อองค์ประกอบแห่งการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21
14. สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต ด้วย Active Learning & Flipped Classroom
15. การพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ (Synectics) ที่ใช้เทคโนโลยีแบบผสานความจริง (AR)
รูปแบบอินโฟกราฟิก

โดยโครงการอบรมนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 – 24 กันยายน 2560 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้ตามความถนัดของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาครูตามสมรรถนะอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของผู้เรียน พร้อมกับส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สูงขึ้น อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สู่มาตรฐานสากล โดยเน้นวิธีการสอนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *