plc

ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้ประกาศเชิญโรงเรียนที่สนใจ เรื่อง Professional Learning
Community (PLC) ร่วมคัดเลือกเพื่อให้ทางภาควิชาสาธิตการจัดกระบวนการ PLC ให้กับทางโรงเรียน
มีโรงเรียนผ่านการพิจารณาจำนวน 2 โรงเรียน คือ
1.โรงเรียนวัดมาบข่า จ.ระยอง

2.โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา จ.กทม.