กล่าวต้อนรับสู่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โดย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
ดูแลและกำกับงานบริการงานทั่วไป งานวิชาการ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา