Toeic1-60


ขอเชิญชวน นักศึกษา/บุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2560
ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องเรียน CB 30204 อาคารเรียนรวม 3

ค่าใช้จ่าย
– นักศึกษาคนละ 700 บาท (บัตร นศ.ยังไม่หมดอายุ)
– บุคลากรคนละ 1,000 บาท (เป็นบุคลากรของคณะครุศาสตร์เท่านั้น)

ชำระค่าสมัครภายใน 3 วัน นับจากวันสมัครที่
คุณธันทิกา แก้วแท้ (พี่เน) สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ฯ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 โทร.02-4708596

**** รับจำนวน 35 ที่นั่ง เท่านั้น
**** (หมดเขตสมัครวันที่ 28 เมษายน 2560)

ผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่นี่
***** ผู้สอบต้องนำบัตรประชาชน + บัตรนักศึกษา/บัตรบุคลากร แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ ทั้ง 2 บัตร *****